Tra c?u gi d?t t?nh Th?a Thin Hu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4060569 số lượt truy cập
21 người đang trực tuyến
Thành phố Huế  »  Các Phòng chuyên môn
Phòng Giáo dục và Đào tạo

Mail: giaoduc.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Phan Nam

Trưởng phòng

 

2

Lâm Thủy

Phó Trưởng phòng

 

3

Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

4

Hồ Thị Ngọc Như

Phó Trưởng phòng

 

 

Văn phòng HĐND và UBND TP Huế

 Mail: thanhpho@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trương Đình Hạnh

Chánh Văn phòng

tdhanh.tpue.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Thái Bảo Quốc

Phó CVP

tbquoc.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Phạm Thị Tú Nga

Phó CVP

pttnga.tphue@thuathienhue.gov.vn

4

Bùi Ngọc Chánh Phó CVP bnchanh.tphue@@thuathienhue.gov.vn
5 Hoàng Văn Quang Phó CVP hvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mail: tnmt.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Khánh Huy

Trưởng phòng

 hkhuy.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Đình Sơn

Phó trưởng phòng

 tdson.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Hoàng Thị Lan Phương

Phó trưởng phòng  htlphuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

     

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Mail: vhtt.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đăng Thắng

Trưởng phòng

 ndthang.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Văn Tiển

Phó trưởng phòng

 tvtien.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Ngô Tài Hoàng

Phó trưởng phòng

 nthoang.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Kinh tế

Mail: kte.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Đồng Sĩ  Toàn

Trưởng phòng

dstoan.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trị

Phó Trưởng phòng

nttri.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

 3 

Đặng Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng  dmtuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Mail: ldtbxh.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Dương Xuân Mân

Trưởng phòng

dxman.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Ngô Vui

Phó Trưởng phòng

nvui.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Lê Trần Việt Sơn

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Tư pháp

Mail: tuphap.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thế Toại

Trưởng phòng

 nttoai.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Phan Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

  pvsy.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Thanh tra

Mail: thanhtra.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đình Tuấn

Chánh thanh tra

 ndtuan.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Văn Quang

Phó Chánh thanh tra

 hvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Hồ Đắc Thiện

Phó Chánh thanh tra

 hdthien.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Phòng Y tế

Mail: phongyte.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Văn Quang

Trưởng phòng

lvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mail: tckh.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trần Song

Trưởng phòng

 tsong.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Vân

Phó Trưởng phòng

hvan.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Trưởng phòng

 

4

Hà Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

htxuan.tphue@thuathienhue.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

nmcuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Quản lý Đô thị

Mail: qldt.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Việt Bằng

Trưởng phòng

nvbang.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Mậu Thương

Phó Trưởng phòng

nmthuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Phan Trọng Nghĩa

Phó Trưởng phòng

ptnghia.tphue@thuathienhue.gov.vn

       

 

Phòng Nội vụ

Mail: noivu.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Ngô Thanh Hoa

Trưởng phòng

 nthoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Lê Mộng Thoại

Phó Trưởng phòng

lmthoai.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Vĩnh Cẩm

Phó Trưởng phòng

vcam.tphue@thuathienhue.gov.vn

4 Trần Thị Hoàng Anh Phó Trưởng phòng vtthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn