LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 01/03/2021
2 Thứ Ba, 02/03/2021
3 Thứ Tư, 03/03/2021
4 Thứ Năm, 04/03/2021
5 Thứ Sáu, 05/03/2021
6 Thứ Bảy, 06/03/2021
7 Chủ Nhật, 07/03/2021
Xuất file