• Xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử
  22/04/2021 10:58:49 SA
  Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nội dung trên được quy định tại Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
 • Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử
  22/04/2021 10:58:09 SA
  Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.
 • Nguyên tắc xác định người trúng cử
  22/04/2021 10:57:36 SA
  Việc xác định người trúng cử phải tuân theo nguyên tắc được quy định tại Điều 78 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:
 • NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  22/04/2021 10:56:53 SA
  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Ở Việt Nam là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước Việt Nam ta nói riêng. Theo Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Vậy, nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử được quy định như thế nào?
 • Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
  22/04/2021 10:55:35 SA
  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
 • Một số quy định về hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
  22/04/2021 10:55:01 SA
  Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.
 • Một số quy định của pháp luật về phiếu bầu không hợp lệ
  22/04/2021 10:54:31 SA
  Tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, theo đó tại Điều 74 của Luật này có quy định những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ:
 • MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
  22/04/2021 10:53:52 SA
  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020, Theo đó, về đại biểu Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (viết tắt là QH) giữ nguyên các quy định về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đại biểu QH như Luật Tổ chức QH năm 2014. Về tiêu chuẩn của đại biểu QH, để bảo đảm tính chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Luật đã bổ sung đại biểu QH có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
 • KHÁI QUÁT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  22/04/2021 10:53:08 SA
  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015(có hiệu lực từ ngày 01/09/2015). Theo đó, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.
 • Cách thức gạch phiếu bầu khi đi bầu cử
  22/04/2021 10:49:52 SA
  Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử được quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, khi tiến hành bỏ phiếu bầu, cần thực hiện đúng một số quy định sau đây:

    << < 1 2 3 4 5 > >>